Podvozky Y 33 G

y33g_boko.gif (16335 bytes)

y33g_narys.gif (14204 bytes)

y33g_pudo.gif (28681 bytes)