e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu osobních vozů Články Katalog osobních vozů ČSD/ČD Parostroj

Rychlíkové vozy řady Ca z let 1909 až 1924
Ing.Ivo Mahel
(redakčně doplněno)
poslední aktualizace 14.12.2001
Výkres vozu Ca 4-5000 pro ČSD
Čtyřnápravové vozy s třetí vozovou třídou se v Rakousku začaly postupně stavět od roku 1900. Hned od počátku počtem jednoznačně převládala řada Ca nad kombinacemi s vyššími vozovými třídami (BCa, ABCa).
Po několika typech se vzdáleností otočných čepů od 12,0 do 12,45 metru byl pro kkStB v roce 1906 navržen nový vůz řady Ca ve smíšené stavbě (dřevěná vozová skříň na kovovém spodku) se vzdáleností otočných čepů 13,5 m (první vozy ABa měly vzdálenost otočných čepů 13,2 m) a s použitím unifikovaných prvků se souběžně objednanými vozy řady ABa. První dodávka, charakterizovaná okny s půloválnou horní částí, větrací klapky z návrhu nebyly u prvních vozů použity a na straně chodby byla proti třetímu, pátému a sedmému oddlu použita velká okna o šířce 1250 mm, která nebyla spouštěcí, se uskutečnila v roce 1908. Není prokázáno, zda se některý z takových vozů dostal později k ČSD.
Nejtypičtějším se však stalo následující provedení, dodávané v letech 1909 až 1918 (u ČSD vozy Ca 4-5453 až 4-5527 a 4-5530 až 4-5571) s oddílovými a chodbovými okny šířky 800 mm, pouze krajní okna na obou stranách vozu měla šířku 600 mm, přičemž všechna byla spouštěcí. Změněno bylo rovněž členění bočnice pod okny.
Výkres vozu Ca z října 1906, podepsaný Gölsdorfem
Vůz Ca 4-5461 renovovaný KHKD, na voze nejsou přechodové měchy (Ing.Černohorský)
Jednotlivé dodávky, na kterých se podílely vagónky Ringhoffer, Simmering, Kopřivnice a Studénka, se lišily zpravidla jen v detailech, za zmínku však stojí použití bezkolébkových podvozků Ib "Panzer' u některých výrobních sérií. Většina vozů byla vyrobena se standardními podvozky Ib varianta VIId, s kolébkou odpruženou oboustranně trojicí listových per. Od roku 1916 pokračují dodávky s podvozky If. Podvozky o rozvoru 2500 mm prošly postupným vývojem od verze Ia, postupně s narůstající váhou vozu byly zesilovány, zejména vypružení. Rovněž brzdová výstroj těchto vozů byla u různých sérií rozdílná - vozy byly vybaveny sací i tlakovou brzdou, ale některé série měly brzdu v podvozku, některé na spodku vozu. Tyto rozdíly lze identifikovat snadno podle jímek a válců sací brzdy. U ČSD byla sací brzda z vozů odebrána ve dvacátých letech. Rozdíly byly rozněž v provedení osvětlení, některé série vyrobeny s elektrickým osvětlením, ale většina s osvětlením plynovým, na vnějším vzhledu vozu jsou tyto rozdíly patrné jak na spodku vozu - plynojem nebo skříně na baterie i na střeše vozu - u plynového osvětlení střešní kryty jednotlivých plynových lamp a plynové vedení na čele vozu od plynojemu na střechu včetně uzávěru.
Poslední vozy tohoto typu (už z výroby s nápravovými ložisky nového vzoru ČSD) byly postaveny u Ringhoffera na objednávku ČSD ještě v roce 1924 (Ca 4-5000
Interiér velkoprostorového oddílu
až 4-5009), ale zřejmě jen z nouze pro urychlené doplnění vozového parku.
Bezprostředně pak v letech 1925 až 1929 následovala výroba zcela nového, většího typu vozu Ca s délkou přes nárazníky 22,68 m, byť stále ještě ve smíšené stavbě. Provozní podoba popisovaných vozů prošla prakticky stejným vývojem jako vozy řady ABa. Také jim bylo zejména v poválečném období měněno oplechování a většině byly dosazeny typizované větrače LP. Protože mnohé z nich dosluhovaly v osobních vlacích, byly jim pro usnadnění údržby odebrány přechodové měchy. Po nové inventarizaci osobních vozů v roce 1957 byly tyto vozy, již označené řadou Ba, rozptýleny do intervalu 3-0000 až asi 3-0280, ovšem na přeskáčku s mnoha vozy jiných typů, převážně získaných jako kořistní po roce 1945. Ve větší míře byly vyřazovány během šedesátých let,
Podvozek If, zde již s ložisky 1923B (8B)
některým kterým byla v roce 1968 ještě přidělena
dvanáctimístná čísla z intervalu 29-21 , ale zřejmě už jen administrativně. Většina z nich byla po vyřazení upravena a dále používána pro zvláštní účely železnice, s některými se lze setkat ještě dnes.
Výkresy zachycují původní podobu vozu Ca 4-5000 (strana chodby) a pozdější vzhledové úpravy - vozy Ba 3-0277 a 3-0234 ze strany chodby, vůz Ba 3-0167 ze strany oddílů. Pro přehlednost jsou kresleny jen detaily ležící před podélnou osou vozu. Poslední výkres je reprodukce továrního výkresu Studenské vagónky vozu Ca 11105 včetně půdorysného uspořádání. Tento vůz byl vybaven podvozky Ib, typu Ing. Panzer bez kolébky s dvanáctilistovými, extrémně 1600 mm dlouhými listovými pružnicemi a odpruženými kluznicemi. Čelo s brzdou vozu Ca 4-5000 je nakresleno v podobě po vyrobení a čelo bez brzdy vozu Ca 3-0167 v posledním provozním stavu.
Protože tyto vozy během let získaly více rozmanitých podob, zmiňme se
alespoň o několika z nich. Vůz Ba 3-0167 (dříve Ca 4-5486) z roku 1914 byl z provozu vyřazen koncem šedesátých let dvacátého století, ale řízením osudu zůstal zachován prakticky v provozním stavu (jen s postupně rozebíraným vnitřním zaříze-ním) až do konce let osmdesátých. Dlouho stál odstaven za depem v Praze-Vršovicích a pak se vrátil do své domovské stanice Praha-Smíchov, kde byl naposledy k vidění v létě 1989. Tento vůz měl oplechování svislými pásy a byl bez přechodových měchů. S obdobně provedeným oplechováním autor zaregistroval také vůz Ba 3-0248 (Studénka 1917, č. 15587), který sloužil do roku 1994 jako EL 51310 v Elektroúseku Vrútky. Vozy Ba 3-0234 z roku 1917 a Ba 3-0277 (původně Ca 4-5004, Ringhoffer 1924, č. 118579) zastupují dvě různá provedení s vodorovným členěním bočnic. Zatímco u posledně jmenovaného byly spojovací lišty přibližně v místech pů-vodních ozdobných spojovacích pásů, u vozu Ba 3-0234 byly použity delší tabule plechu a bočnice byla rozdělena jen na tři pole. Další osudy vozu Ba 3-0234 zatím nejsou objasněny, vůz 3-0277 byl zastižen jako SV 64501 TSS Hradec Králové, avšak již jako odstavený v Dobřenicích, bez vnitřní-ho vybavení a zřejmě krátce před odesláním k fyzické likvidaci. Popisovaný typ vozu řady Ca má to štěstí, že je ve své takřka původní podobě (chybějí jen některé detaily, které se při opravě nepodařilo sehnat) zastoupen mezi muzejními vozidly.
Podoba vozu Ca 4-5000 na továrních fotografíích, vlastnická značka a číslo vozu na čele vedle dveří bylo používáno krátkou dobu - od roku 1922 do roku 1926 (zrušeno výnosem 50592/26-V3 z 15.12.1926)